Όροι και προϋποθέσεις

Home / Όροι και προϋποθέσεις

B. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΑΘΜΟΣ

 

1. Προοίμιο

1.1 Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου (εφεξής «οι Γενικοί Όροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που τελεί υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της μη κερδοσκοπικής εταιρείας θεάτρου με την επωνυμία Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο (εφεξής «Θέατρο Σταθμός») η οποία εδρεύει στην οδό Μαυροματαίων 6, 106 82 Αθήνα, Ελλάδα, έχει Α.Φ.Μ. 996987510 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, (τηλ. επικοινωνίας: 210-8250202). Ο διαδικτυακός τόπος είναι προσβάσιμος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.stathmostheatro.gr (εφεξής «ο Διαδικτυακός Τόπος»), με σκοπό την παροχή πληροφοριών στον χρήστη (εφεξής «ο Χρήστης») σχετικά με τη λειτουργία του Θεάτρου Σταθμός , τις παραστάσεις, τα προγράμματα που υλοποιεί και τις εν γένει τις δράσεις του, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών που τυχόν εκάστοτε παρέχονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου (όπως π.χ. πληρωμή ηλεκτρονικού εισιτηρίου, υπηρεσία video on demand κ.ά).

 

 

1.2  Από την επίσκεψη στον Διαδικτυακό Τόπο, προκύπτει ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ως εκ τούτου, η παραμονή του Χρήστη στις σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται σε αυτόν, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης.

 

1.3  Το Θέατρο Σταθμός συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα Χρήστη, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. περιλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης/04/2016, (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων/ΓΚΠΔ/GDPR), του Ν. 4624/2019 και της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Ως προς τη λειτουργία του «διαδικτυακού τόπου» του Θεάτρου Σταθμός
Το Θέατρο Σταθμός έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους γενικούς όρους , το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, να προσθέτει και να αφαιρεί πληροφορίες και στοιχεία.
Ο χρήστης ενημερώνεται για κάθε τροποποίηση μέσω των ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου.
Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί Ευθύνης

 

1. Το Θέατρο Σταθμός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια και ορθότητα, να επικαιροποιούνται και να παραμένουν προσβάσιμα στον Χρήστη. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που μπορεί να προκληθεί στον Χρήστη από τη χρήση σελίδων ή του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου.

 

2. Το Θέατρο Σταθμός δεδομένης της ιδιαιτερότητας του Διαδικτύου, καταβάλλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες από το Θέατρο Σταθμός ή και από οποιονδήποτε τρίτο πληροφορίες, να αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο πλήρεις ή όπως διαβιβάζονται στο Θέατρο Σταθμός από τρίτους. Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν διαφήμιση, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκ μέρους του Χρήστη, επιφέρουσας ή όχι οικονομικά αποτελέσματα.

 

3. Το Θέατρο Σταθμός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του δικού του συστήματος. Το Θέατρο Σταθμός αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας του Διαδικτυακού Τόπου και να διαθέτει αντιϊκά προγράμματα. Εντούτοις, το Θέατρο Σταθμός δεν δύναται να εγγυηθεί τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη, η οποία προκαλείται από ιό.

 

Ο Χρήστης αποδέχεται, συμφωνεί και συνομολογεί ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Χρήσης τους εκάστοτε εφαρμοστέρους Ειδικούς Όρους Χρήσης και τις εκάστοτε οδηγίες του Θεάτρου Σταθμός, που αναρτώνται στις σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου και δεν θα χρησιμοποιεί τον Διαδικτυακό Τόπο, για την διάπραξη οποιασδήποτε παράνομης πράξης.

 

 

A Ο Χρήστης υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και αντιϊικών προγραμμάτων, καθώς και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispywear, firewalls κ.λπ.) για την ευχερή και ασφαλή πρόσβαση και χρήση εκ μέρους του, του Διαδικτυακού Τόπου.

 

B Ο Χρήστης ευθύνεται για κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί το Θέατρο Σταθμός, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργειά του.

 

 

Γ Ο Χρήστης οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία περιλαμβανομένης, ρητώς και ειδικώς, της νομοθεσίας περί Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

 

 

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναμετάδοση, δημοσίευση, δημόσια παρουσίαση, μετάφραση, μεταγλώττιση, διασκευή, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, διαγραφή, αναπαραγωγή, καταφόρτωση, αποθήκευση, εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση, μίσθωση, πώληση, δανεισμός, παραχώρηση και διάθεση σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα, απομίμηση ή παραποίηση του Διαδικτυακού Τόπου και του Περιεχομένου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των ως άνω απαγορεύσεων και περιορισμών, ενδεικτικώς και μεταξύ άλλων, απαγορεύεται στον Χρήστη:

 

 

(α) η αναπαραγωγή του Περιεχομένου για σκοπούς που εξέρχονται των σκοπών της επίσκεψης/περιήγησης στον Διαδικτυακό Τόπο ή και σύνδεσης/χρήσης αυτού σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους χρήσης, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μίσθωση, πώληση, διάθεση και διανομή του Περιεχομένου και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη δια του παρόντος χρήση ή/και εμπορική εκμετάλλευση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε μέσο και οποιονδήποτε τρόπο.

 

 

(β) Η παρέμβαση στο λογισμικό του Διαδικτυακού Τόπου και η αλλοίωση ή παράνομη παρέμβαση σε τυχόν «κλειδιά αποκωδικοποίησης» ή άλλα στοιχεία λογισμικού και ασφάλειας του Διαδικτυακού Τόπου.

 

 

(γ) η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση ή παραχώρηση του Περιεχομένου σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα.

 

 

 

(δ) Η εξαγωγή ή η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να εκτελεί πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης αυτής ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου της και να προξενεί ζημία στους δικαιούχους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων για τα έργα που περιέχονται στη βάση δεδομένων.

 

 

(ε) Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η οποία έχει ως σκοπό την αποσυμπίληση (reverse engineering) ή την ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα του λογισμικού του Διαδικτυακού Τόπου ή τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβασή του Χρήστη σε οποιαδήποτε λογισμικό, σύστημα, μεμονωμένο υπολογιστή ή δίκτυο υπολογιστών ή/και αρχείο του Θεάτρου Σταθμός ή την επίθεση (hacking) στον Διαδικτυακό Τόπο και εν γένει στα συστήματα αυτού, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικά με τη χρήση μηχανικών μέσων ή αυτοματοποιημένων μεθόδων.

 

 

 

(στ) Η εξουδετέρωση τυχόν τεχνολογικών μέτρων που έχουν τεθεί για να εμποδίσουν πράξεις που δεν έχουν επιτραπεί από το Θέατρο Σταθμός και τα οποία έχουν τεθεί για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών του συστημάτων και την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του Θεάτρου Σταθμός

 

(ζ) Η χρήση, παραποίηση ή απομίμηση του σήματος, της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του Θεάτρου Σταθμός ή και τρίτων, τα οποία δημοσιεύονται στον Διαδικτυακό Τόπο. Η εμφάνιση διακριτικού γνωρίσματος στον Διαδικτυακό Τόπο δεν δύναται να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του διακριτικού γνωρίσματος προς τον Χρήστη.

 

(η) Η αφαίρεση ή τροποποίηση όρων χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο είναι αναρτημένο στο Διαδικτυακό Τόπο.
*  Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων, του Θεάτρου Σταθμός καθώς και τρίτων, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά περίπτωση να αξιώσουν την επιβολή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του προσώπου που πρόσβαλε ή πρόκειται να προσβάλλει τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

 

 

Αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου

 

 

Ο χρήστης έχει δικαίωμα αγοράς ενός ηλεκτρονικού εισιτηρίου για δική του αποκλειστική χρήση, μέσω της ιστοσελίδας θεάτρου Σταθμός, για κάθε παράσταση της επιλογής του. Η χρήση γίνεται με τους όρους που του ορίζει το Θέατρο Σταθμός, με εγγραφή και κωδικό, το οποίο θα ισχύει για 24 ώρες για τις on line παράσταση. Δεν έχει δικαίωμα χρήσης για οτιδήποτε άλλο πλην της παράστασης που έχει επιλέξει.

 

Το θέατρο Σταθμός λαμβάνει όλα τα μέτρα για οποιαδήποτε αποκατάσταση τυχόν βλάβης του ιστότοπου stathmostheatro.gr

Σε περίπτωση διακοπής του διαδικτυακού τόπου. Το θέατρο Σταθμός δεν φέρει καμία ευθύνη, για την μη μετάδοση των on line παραστάσεων, εφ εφόσον οφείλεται σε εξωγενής παράγοντες, όπως την μη καλή σύνδεση του χρήστη. Ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του, και την έξοδο του στο τέλος κάθε χρήσης.
Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Ο Χρήστης δικαιούται να ζητήσει την επίλυση της διαφοράς από το Θέατρο Σταθμός με αίτημά του προς αυτό. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με τον παραπάνω τρόπο αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Θέατρο Σταθμός
Τηλ 210 5230267
www.stathmostheatro.gr